Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdakilerin hangisinde bir kavramla ilgili açıkla­ma yanlıştır?

A)    Koşuk: islam öncesi Türk edebiyatında kahraman­lık, aşk ve doğa konularının işlendiği şiirlerdir.

B)    Sav: Ölen birinin ardından düzenlenen, onun kah­ramanlıklarının anlatıldığı tören.

C)     Sığır: Eski Türklerde kutsal av törenleri.

D)    Sagu: Ölenlerin yiğitlik, iyilik ve yararlılıklarının dile getirildiği şiir.

E)    Şaman: Eski Türklerde dini törenleri idare eden kişi.

2.   (I) Göçebe yaşantısı sürdüren Türk boylarının yaşam biçimlerinin izleri, İslam öncesi Türk edebiyatında eserlere de yansır. (II) Doğa ve hayvan sevgisi, binici­lik, ata bağlılık bu dönem ürünlerinde işlenen konular arasındadır. (III) Yabancı etkilerden büyük ölçüde uzak olan bu edebiyat öz ve biçim yönünden ulusal nitelikler taşır. (IV) Ürünlerinin sözlü olduğu İslam öncesi Türk edebiyatı dini törenlerden doğmuş, zamanla dini yönünü yitirmiştir. (V) Adlarına "âşık" da denilen halk şairleri, Türk boyları arasında dolaşıp şiir­lerini çalıp söylerlerdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 • Nesneleri, kavramları tanımamıza yarayan sözcükle­re..............denir.
 • İsim sözcüğünün eş anlamlısı...............dır.
 • Evrende tek olan, benzeri bulunmayan varlıklara ve­rilen isimlere................isim denir.
 • Aynı türden varlıkları karşılayan isimlere.................isimler denir.
 • Çokluk eki almayan isimlere............isimler; çokluk eki alan isimlere.................isimler; çokluk eki alma­dığı hâlde çokluk ifade eden isimlere..............isimle­ri denir.
 • Duyu organlarımızla varlığını algıladığımız varlıklara verdiğimiz isimlere...............isimler; duyu organları­mızla varlığını kavrayamadığımız; ancak kavram ola­rak evrende olduğuna inandığımız varlıklara verdiği­miz isimlere..................isimler denir.
 • "Sokak, araba, çiçek"...............isimlere örnektir, "melek, şeytan, vicdan"...........isimlere örnektir.
 • Bir isim cümlede kullanıldığı anlamına göre somut veya soyut olabilir. "Aramızdaki bu dargınlık duvarı beni üzüyor." cümle­sinde altıçizili olan kelime......................bir kelime­dir.
 • "doğanın gücü", "okulun kapısı" gibi örnekler...........................tamlamasına örnek olarak verilebilir.
 • "Toplantı salonu yeniden yapılacak." cümlesindeki isim tamlamasında yer alan tamlayan..................dır, tamlanan ise...................dır.
 • "Şu anda üzerinde durduğumuz adacık Fatih zama­nında alınmıştır." Bu cümledeki -cık, -cik eki kelimeye ......................anlamı katmıştır.
 • "Babacığım seni nasıl özledim, anlatamam" cümle­sinde -cık, -cik eki kelimeye ".........................." anla­mı katmıştır.
 • Bir isim durum eklerini almadığı zaman.................... hâldedir. İsim -i ekini aldığı zaman.....................-e ekini aldığı zaman ...................-de ekini aldığı za­man ................., -den ekini aldığı zaman...................hâlinde olur.
 • Bir.....................................tamlanan ve tamlayan yer değiştirebilir.
 • Bir isim tamlaması herhangi bir......................nite­lendirilebilir.
 • Bir isim tamlamasında en az üç isim birbirine bağla­nırsa...............olur.
 • Bir isim tamlamasında tamlayan ek almaz, tamlanan da III. tekil şahıs iyelik eki alırsa bu tamlama ....................................................olur
 • Bir isim tamlamasında tamlanan ve tamlayan ek al­madan birleşirlerse ve bir şeyin neden yapıldığını ve­ya neye benzediğini anlatırsa buna............................denir.
 • İsim tamlamalarında kaynaştırma harfi olarak "........" ve ".........." kullanılır. Sadece "su" sözcüğüyle yapılan tamlamalarda "............" kaynaştırma harfi kullanılır.
 • "Onur Beyler geldiler. İçeri alayım mı?" cümlesindeki -ler eki cümleye..............anlamı katar.
 • İnsanların hayvanlara verdikleri isimler............addır.İlk harfleri de.................yazılır.
 • "Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım." cümlesinde ad tamlamasında tamlayan ..................... tamlanan ise....................dir.
Page 7 of 48
YUKARI