Öğeyi Oyla
(9 oy)
Divan-ı Hikmet, Hakaniye Türkçesiyle Ahmet Yesevi tarafın­dan yazılmış bir eserdir. Horasan erenlerinden olan Ahmet Yesevi "Pir-i Türkistan" diye tanınır; mutasavvıftır. Tasavvuf düşüncesini benimseyerek Anadolu'ya kadar yayılan Yeseviliğin öncüsü olmuştur. Müslüman Türkleri bilgi­lendirmiştir. Hikmet "bilgece söz" demektir. Ahmet Yesevi genellikle hece ölçüsüyle, kimi zaman da aruzla yazdığışiirlerine "hikmet" adını vermiştir. Hikmetlerde 7'li, 12'li hece kalıpları kullanılmıştır. Hikmetler didaktik şiirlerdir, lirizmden uzaktır. Bu şiirlerde dini konular (ibadet, cennet, cehennem) ve tasavvuf düşüncesi işlenmiştir.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
12. yüzyılda Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılan Atabetü'l-Hakayık, Hakaniye Türkçesiyle yazılan bir başka eserdir. Anlamı "gerçeklerin eşiği"dir. Bu eser de aruz vezniyle Kutadgu Bilig'de kullanılan aruz kalıbıyla yazılmıştır. Eserin münacat ve methiye gibi konu­ları kapsayan ilk beş bölümü kaside biçimindedir; geriye kalan bölümler dörtlüklerle yazılmıştır. Bu eser, Kutadgu Bilig'e göre oldukça küçük çaptadır. "Edipler edibi" olarak bilinen yazarın eseri didaktik nitelikler taşır. Eserde işlenen başlıca konular; bilginin önemi, iyilik, erdem, cömertlik ve alçakgönüllülüktür. Didaktik bir eser olan Atabetü'l-Hakayık'ta yabancı sözcük­lerin sayısı Kutadgu Bilig'e göre fazladır.
Page 7 of 11

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI