Öğeyi Oyla
(0 oy)
Mevlânâ'nın büyük oğlu olan Sultan Veled Karaman (eski adı Larende)'da 1226 yılında doğmuştur. Kaynakların verdiği bilgiye göre Konya ve Şam'da öğrenim görmüş; babasının yanında yetişmesi onun inanış ve duyuş tarzı ile düşüncelerini benimsemesinde etkin olmuştur. Mevlânâ'nın tasavvufla ilgili görüşlerini bir sistem halinde birleştirip Mevleviliğe bir tarikat olarak gerçek biçimini kazandıran Sultan Veled'dir. İlk Mevlevi dergâhının kurucusu olarak bilinir. 1285'te Mevlevi tarikatının şeyhi olmuş ve ölüm tarihi olan 1312'ye kadar şeyhlik yapmıştır. Sultan Veled'in bilinen beş eseri vardır. Dîvân'ından başka İbtidâ-nâme, Rebâb-nâme, İntihâ-nâme adlı üç mesnevisi ile Ma'arif adlı bir de mensur eseri elde bulunmaktadır. Bunlardan Dîvân'da değişik nazım şekilleri ile…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
13. yüzyılda Anadolu'ya Horasan'dan gelen dervişlerden biri Hacı Bektaş-ı Velî'dir. Bektaşilik tarikatının teşekkülünde, öteden beri önemli yerinin olduğu kabul edilen Hacı Bektaş-ı Velî'nin hayatıyla ilgili söylenenlerin çoğu, kısaca Vilâyet-nâme ya da Velâyet-nâme olarak tanınan Velâyet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Velî (Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî) adlı menakıbnameye dayandırılır. Hem Hacı Bektaş-ı Velî'nin hayatı, hem de Bektaşilik ve Alevilik tarihi için önemli kaynak olarak kabul edilen Velâyet-nâme'nin, Hacı Bektaş-ı Velî'nin ölümünden en az iki yüzyıl sonra 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilmektedir. Mensur, manzum ya da mensur-manzum karışık üç tip yazma nüshası bulunan eserin yazan kesin olarak bilinememekle birlikte, 15.…
Page 3 of 6
YUKARI