Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Fabl, hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasın­da geçtiği hayal edilen vakaların hikâyesidir. Fabllarda olay kişilerine insan duygu ve karakteri verilerek; hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler aracılığıyla yine insan anlatılmış ve çözümlenmiş olur. Fablın sonunda her zaman bir "ahlak dersi" (kıssadan hisse) vardır; bu ders kısa, açık ve doğru olmalıdır ve mutlaka hikâyenin doğal bir sonucu gibi görün­melidir. Fabl, bir çeşit masaldır; bunun öbür masallardan ayrıldığı nokta, sonunda bir ahlak ve ibret dersi bulunmasıdır. Fabllarda da bir olay ve kişiler bulunduğu için, bunlarda da, -destan, hikâ­ye, oyun, vb. de olduğu gibi- serim (kişilerin tanıtılması, vakanın niteliği üzeri­ne bilgi verilmesi), düğüm (vakanın…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Gazel, en az 5, en çok 15 beyit olur. Aruz ölçeğinin her kalıbı ile yazılabilir. İlk beyte matla (doğma yeri, gazelin doğduğu beyit), son beyte makta (kesme yeri, gazelin kesildiği beyit) denir; matlam altındaki beyte hüsn-i matla (Matlam güzelliği; yani, matlaa güzellik katan beyit), maktam üstündeki beyte de hüsn-i makta (maktam güzelliği; yani, maktaa güzellik katan beyit) adı verilir; gazelin en güzel beytine de beyt-ül-gazel (gazelin beyti) denir. Makta beytinde ozanın mahlas'ı geçer. Gazel, Divan şiirinin en yaygın ve en gözde türüdür. Şairlerin gücü, genellikle, gazellerinde gösterdikleri başarı ile ölçülür; nitekim, Fuzuli, bu konuda şöyle der: Gazel bildirir şâirin kudretin…
Page 6 of 31
YUKARI