Öğeyi Oyla
(0 oy)
Türk tarihinin Milat öncesi yılları da kapsayan en karanlık dönemlerinden, İslami­yet'i artık iyiden iyiye kabul etmiş göründükleri XI. yüzyıla kadar süren dönemdir. Bu döneme özgü edebiyat ürünlerinin başlıcalarını destanlar oluşturur. Bunları koşuk, sagu, sav gibi sözlü, anonim ürünler ile VIII. yüzyıldan sonra karşımıza çıkmaya başlayan Orhun Yazıtları gibi az sayıdaki yazılı ürünler takip eder. Bu yüzden de dönemi üç ana başlık altında incelemek mümkündür: Destan Dönemi Sözlü Edebi­yat Yazılı Edebiyat
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Yalnızca Türk edebiyatının değil, tüm edebiyatların belli devirlere ayrılması, o ede­biyatın gelişim seyrini görmek, ortak özelliklerini saptamak yoluyla gerçekleştirilir. Yazının kullanılıp kullanılmaması: Yazı öncesi sözlü kültür ürün­leri, dilden dile aktarılmaktadır. Sözlü olarak aktarılan anlatılarda birtakım yitimler olurken bir taraftan da eklemeler meydana gelir. Anlatılan ile yaşanan arasındaki bağ giderek kaybolur. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Anlatının ilginç kılınması, akıl­da kalıcılığı sağlar. O hâlde olağanüstü bazıöğeler anlatıya sonradan eklenebilir. Coğrafi bölge: Aynı coğrafyada yaşayan insanlar, aynı duygulanımlar içinde bulu­nur. Atasözümüzde olduğu gibi, gözden uzak olan, gönülden de uzak olduğundan coğrafi uzaklık, ilişkileri de zayıflatır. Aynı coğrafyada ya da yakın coğrafyada yaşa­mak, ortak ürünler…
Page 7 of 8
YUKARI