Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yaratılış Destanı: Altay Türklerine aittir. Destanın bütünlüklü bir yazma nüshası yoktur. Destanın içeriğini, kainatın ve insanın var oluşuna ilişkin rivayetler oluşturur. Şu Destanı: Saka Türklerine aittir. Saka Türklerinin hükümdarıŞu'nun hayatının ve Büyük İskender'le yaptığı mücadelelerin anlatıldığı bir destandır. Şu Destanı Hakkında: Arapların Zülkarneyn dedikleri iskender, Semerkant'ı ge­çip de Türk yurduna yöneldiği za­man Türklerin hükümdarı Şu idi. Şu, genç bir hükümdardı, elinde büyük ve kuvvetli bir ordu vardı. Balasagun yakınında, Şu Kalesi'ni bu hüküm­dar yaptırmıştı. Her gün Bayasagun'daki sarayının önünde, ordu beyleri için 360 növbet vurulurdu. O zaman bu hükümdara diyorlar ki "İskender yaklaştı, ne emredersin? Onunla savaşalım mı, bize buyru­ğun…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir toplumun belleğinde derin izler bırakan savaş, göç, deprem ya da sel felaketi gi­bi önemli olayların anlatıldığı uzun manzum öykülemelere destan denir. İslamiyet öncesi dönemde çok sayıda doğal destan örneği verilmiştir. Bunların büyük çoğun­luğu yazının hiç kullanılmadığı, aklın ve bilimin yeterince gelişmediği dönemlere öz­güdür. Bir destanın yaratılmasında belirleyici olan gerçek olaya çekirdek denir. Her destan bu çekirdek olaydan hareketle yaratılır. Halkın söz konusu gerçek olayışiirleştirip uzun bir manzum öyküye (destana) dönüştürmesi, yüzyılları bulan uzun bir zaman diliminde olur. Doğaldır ki bu uzun süre içinde çekirdek olayın ayrıntıları büyük öl­çüde unutulur. Halk, yarattığı manzum öyküyü dilden dile aktarıp yaşatırken unutu­lan ayrıntıları düşleriyle…
Page 6 of 8
YUKARI