Öğeyi Oyla
(0 oy)
Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş aşamasında oluşan bir yapıttır. Ya­pıtta nazımla nesir iç içedir. Olaylar nesirle, duygularsa daha çok, nazımla dile ge­tirilmiştir. Bu yüzden de yapıt, ne tam bir halk hikâyesi ne de destandır. Her ikisin­den de belli özellikler taşır. XIV. ya da XV. yüzyılda adı bilinmeyen biri tarafından yazıya geçirilmiştir. Anlatımı güçlendirmek için de yer yer secilere ve aliterasyonla­ra başvurulmuştur. On iki hikâyeden oluşan yapıtın başında, yapıta adını veren De­de Korkut'un kişiliğinin anlatıldığı bir ön söz vardır. Öykülerde genel olarak Müslü­man Oğuzların kendi iç çekişmeleri; Rum, Ermeni, Gürcü komşularıyla ve doğa üs­tü varlıklarla yaptıkları savaşlar anlatılır. Birbirinden bağımsız hikâyeler, her…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Ermiş kabul edilen kişilerin hayat hikâyelerinin olağanüstü öğelerle bezenmiş anla­tılarına velayetnâme (vilayetnâme) denir. Halk tarafından tanınan, ünlü kişilerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı mensur anlatı­lara da menakıpnâme denir. Birinde dinî özellikleri dolayısıyla olağanüstü ya da ola­ğandışı özellikler varken; diğerinde hem dinî nitelik yoktur, hem de olağanüstülük­ler pek fazla değildir. Bunların dışında dinî hikayelerle birlikte kahramanlıkların anlatıldığı mensur eserler de vardır: Hayber Kalesi ve Hz Ali, Hamzanâme, Saltuknâme gibi eserlerin yanın­da siyerler de önemli yer tutar.
Page 9 of 16
YUKARI