Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sinan Paşa (15. Yüzyıl): İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in oğludur. Müderrislik (medrese hocalığı) ve çeşitli devlet görevleri yapmıştır. Matematik ve felsefe ile de uğraşmış, tasavvufa gönül vermiştir. Şiirleri de vardır; ama o süslü nesrin ilk temsil­cisi sayılır. En önemli eseri tasavvufi düşüncelerin işlendiği Tazarruname'dir. Maarifname ve Tezkiretü'l Evliya, yazarın diğer önemli eserleridir. Aşıkpaşazade (XV. Yüzyıl): Şair Ahmet Paşa'nın torunudur. Tarih yazarı olarak ün yapmıştır. Sade bir dili vardır. En önemli eseri Tevarih-i Ali Osman (Osmanlı Ta­rihedir. Sehi Bey (XVI. Yüzyıl): Heşt Behişt adlışuara tezkiresi ile tanınmıştır. Bu ese­rinde 200 kadar şair hakkında sade bir dille bilgi verir. Şeydi Ali Reis…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Divan edebiyatında, şiir ağırlıklı olmakla birlikte, nesre (düz yazıya) de yer verildi­ğini belirtmiştik. Bu edebiyatta düz yazıya inşa, yazara münşi denirdi. Münşeat te­rimi de "düz yazılar" anlamında kullanılırdı. Divan Nesrinin Genel Özellikleri Dil, konu ve tür yönünden Arap ve İran edebiyatlarının etkisindedir. Konu ve düşünceden çok söyleyiş güzelliğineönem verilir. Dili yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür. Söz sanatlarına ve mecazlara önem verilir Cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur. Cümlelere yerleştirilen secilerle (uyaklı sözlerle) şiirdekine benzer bir ahenk yaratılmaya çalışılır. Noktalama işareti kullanılmaz. Düz yazıda dinî - ahlakî konular ağırlıklı olarak işlenir. Tarihî olayların, gezi izle­nimlerinin, toplumsal sorunların, bireysel duyguların vb. işlendiği de…
Page 7 of 16
YUKARI