Öğeyi Oyla
(0 oy)
Mesneviler öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir. Savaş, aşk, tarihî olay­lar, din ve tasavvuf gibi konular işlenir. Mesneviler, günümüzdeki roman ve hikâyenin divan edebiyatındaki benzeridir. Beyit sayısında, diğer nazım biçimlerinde olduğu gibi bir sınırlama yoktur. (İran­lı şair Firdevsî'nin Şehname adlı mesnevisi 60 bin, Mevlâna'nın mesnevisi 26 bin beyittir. Destan konuları, uzun aşk öyküleri, hikmet, tasavvuf içerikli anlatı­lar için bu tür seçilir.) Her beyit kendi arasında uyaklıdır. (aa,bb,cc,dd...) Aruzun kısa kalıpları ile yazılır. Beş mesneviye hamse denir. Divan edebiyatında hamse sahibi olmak ayrıca­lıktır. Türk edebiyatında (Doğu edebiyatında) ilk mesnevi “Kutadgu Bilig”dir. Fuzulî'nin Leylâ vü Mecnun'u, Şeyh Galip'in Hüsn ü Aşk'ı bu…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bu kısa anlatılarda engin bir hoşgörü, günlük yaşamın gerçekliğinden hiçbir za­man uzaklaşmayan mantıklı bir anlayış, hemen her durum karşısında çözümü beraberinde getiren pratik zekâ vardır. Komşuluk ilişkilerinin zorluğuna rağmen bu ilişkilerde nasıl hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyan bilgelik, aile ilişkileri pek iyi olmadığı zamanlarda da sorumluluk bilincinin taşınmasından doğan zorunluluğu hatırlatma yer alır. Doğru sözden, soyut kavramlarla ifade edilen cümlelerden anlamayacak kişile­re uygulamalı olarak ders verme, önemli yer tutar. Yaşadığıçağdan yüzlerce yıl sonra tartışılacak, üzerinde düşünülecek, benim­senecek bir felsefe, zalimler karşısında dik durabilecek cesaret, bir düşünceyi ifade edebilecek cesareti gösteremeyen dönekleri cezalandıracak itiyat vardır. Hocaya mâl edilen bütün bu özellikler,…
Page 10 of 16
YUKARI