Öğeyi Oyla
(5 oy)
Bir güzellik duygusu oluşturan, etki­leyici olan, insan duygusuna hitap eden, insan yaratıcılığını ortaya ko­yan yapıtlara sanat yapıtı denir. Bu tür eserleri oluşturabilme becerisine, yeteneğine, yaratıcılığına ve bunları oluşturma sürecine de sanat denir. Sanatın amacı güzellik duygusu ya­ratmak, insanoğlunu ruhen besle­mek, yaşamın gerçekleri karşısında tutunacak bir dayanak yaratmaktır. Bilim, deneylerle geçerliliği kanıtlan­mış sistemli bilgiler bütünüdür. Neden-sonuç ilişkisi kurularak düzenli, nesnel, kanıtlanabilir bilgiler sunma­dır. Bilimin amacı doğruyu bulmak, varlıkların var oluş nedenini araştır­mak, bunlar hakkında sistematik bir bilgiye ulaşmaktır. Sanat, duygulara seslenir. Bilim duyulara seslenir. Sanat, iyiyi, güzeli doğruyu sezdi­rir. Bilim, iyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini gösterir. Sanat, bu duygulan sezdirirken öznel ve göreceli yöntem kullanır.…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlen­dirilmesi sanatıdır. Arapça "edep" sözcüğünden gelen edebiyat, bu sözcüğün tanımına uygun olarak "söz ve davranışta herkesin beğendiği yollar" anlamında terbiyeli, ahlaklı söz söy­leme sanatı olmaktan çıkıp bugün estetik haz veren bir yapıya bürünmüştür. Ancak bu özellik, edebiyatın insanları, iyiye, doğruya güzele yönlendirme özelliğini körelt­mez. Edebiyatın kullandığı ana malzeme "dil" olduğu için edebiyat güzel sanatların fone­tik (işitsel) bölümüne dahildir.
Page 8 of 10
YUKARI