Öğeyi Oyla
(0 oy)
Hayatın her alanında olduğu gibi edebiyatta da çeşitli sı­nıflamalar yapılmış ve karşımıza çıkan metinler birtakım türlere ayrılmıştır. Çünkü sınıflama yapmak hem öğrenmeyi kolaylaştırır hem de insanların gereksinim duy­dukları bilgilere daha kolay erişmelerini sağlar. Sınıflama, gerçekte, bir bütünü oluş­turan parçaları aynı ya da benzer özelliklerini dikkate alarak kendi içinde kümelendirmektir. Metinler; Metinde anlatılanların gerçeklikle ilişkisi, Metinde kullanılan dilin işlevi, Metnin yazılış amacı, Metinde ağırlıklı olarak karşımıza çıkan anlatım türleri, Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolları vb. dikkate alınarak sınıflandırılır. Metinlerin bir kısmı sözlü anlatıma dayanır. Bunlara sözlü anlatım türleri denir. Baş­lıca sözlü anlatım türleri şunlardır: Konferans Söylev Sunum Mülakat Tartışma  | Açık Oturum - Panel…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Nesir, dil kurallarından başka hiçbir kurala bağlı olmayan, düz, doğal bir anlatım yoludur. Nesir (Arapça söylenişiyle nesr) sözcüğü, "yaymak, saçmak, dağıtmak" de­mektir; bugün "düzyazı" terimiyle karşılanmaya çalışılmaktadır (söylev, halk hikâyesi, Nasreddin Hoca fıkrası, vb. gibi sözlü edebiyat ürünleri bu terimin dı­şında kaldığı için; hem sözlü, hem de yazılı ürünleri kapsayacak -"düzsöz", vb. gibi- başka bir terim bulmak gerekiyor). Eskiden nesir biçimindeki yazılara "mensur", küçük nesir parçalarına "mensure" (ya da "mensur şiir"), nesir yazar­larına "nâsir" denirdi. Daha eski dönemde (Divan edebiyatında) "nesir" yerine "inşâ", nesir yazarlarına "münşi" denirdi. NESİR ÖRNEĞİ: ...Akdeniz kıyıları, Anadolu dağlarını siper almış olan milletin öz malı idi ve…
Page 5 of 10
YUKARI