Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yunus Emre (1240? - 1320?): Tekke edebiyatının en büyük ismidir. Dünya çapında ün yapmıştır. Nerede, ne zaman yaşadığına dair kesin bir bilgi yoktur. Es­kişehir, Sivrihisar, Karaman dolaylarında yaşadığı kabul edilir. Eskişehir-Sarıköy'de Yunus'a ait olduğu düşünülen bir mezar vardır. Yunus Emre, halka halk diliyle seslenerek halkın şairi olmayı bilmiştir. İlahi leri yüz­yıllardır hem halkın belleğinde hem de elle çoğaltılan divanlarında yaşamış, günü­müzde düzenli basımları yapılmıştır. Tasavvufa özgü kimi terimler dışında Arapça ve Farsça sözcük kullanmamış; şiirlerini arı, yalın sayılabilecek bir dille dile getir­miştir. Genellikle hece ölçüsünü, bazen de aruzu kullanmıştır. Beyit birimiyle yazıl­mışşiirleri, dize ortalarına yerleştirilen iç kafiyeler dolayısıyla dörtlükler hâline…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
İlk olarak XII. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı yapıtında karşı­mıza çıkan ve tasavvuf olarak adlandırılan kimi dinsel görüş ve yorumlar, XIII. yüz­yıldan sonra Anadolu'da, özellikle halk edebiyatı içinde sistemli bir öğreti hâline ge­lir ve tekke edebiyatı adı altında etkili olmayı sürdürür. Tasavvufa göre, Allah birdir, eşi ve bezeri yoktur; yani vahdet-i vücut ya da başka bir ifadeyle vücud u mutla’tır, kainattaki bütün varlıkların varlık nedenidir. Dolayısıy­la da Tanrı dışındaki her şey önemsizdir, geçicidir. Bunlar ancak, masiva adı veri­len çokluk âlemini oluşturur. Allah aynı zamanda bütün güzelliklerin kaynağıdır, ya­ni mutlak güzellik olarak da düşünebileceğimiz hüsn ü mutlaktır. Tanrı bu…
Page 7 of 78
YUKARI