Öğeyi Oyla
(0 oy)
12. yüzyılda Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılan Atabetü'l-Hakayık, Hakaniye Türkçesiyle yazılan bir başka eserdir. Anlamı "gerçeklerin eşiği"dir. Bu eser de aruz vezniyle Kutadgu Bilig'de kullanılan aruz kalıbıyla yazılmıştır. Eserin münacat ve methiye gibi konu­ları kapsayan ilk beş bölümü kaside biçimindedir; geriye kalan bölümler dörtlüklerle yazılmıştır. Bu eser, Kutadgu Bilig'e göre oldukça küçük çaptadır. "Edipler edibi" olarak bilinen yazarın eseri didaktik nitelikler taşır. Eserde işlenen başlıca konular; bilginin önemi, iyilik, erdem, cömertlik ve alçakgönüllülüktür. Didaktik bir eser olan Atabetü'l-Hakayık'ta yabancı sözcük­lerin sayısı Kutadgu Bilig'e göre fazladır.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
"Türk dilleri sözlüğü" anlamına gelen bu eser, 1072-1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. İlk Türk dilcisi olarak bilinen yazar, eserini Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazmıştır. Eser Arapçadır, içinde yer alan örnekler Türkçedir. Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır. Sözcüklerin anlamı, örnekler verile­rek açıklanmıştır. Eserde yalnız sözcükler yer almaz; çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır. Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kul­lanıldığı Türk boyları hakkında da bilgiler verir. Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir. Yazar, Türkçenin önemini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar. Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir. Yazar, eserini oluşturan mal­zemeleri Türk…
Page 6 of 10
YUKARI