Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kitab-ı Dede Korkut kim tarafından yazıldığı bilinmeyen, halkın ortak malı olan hikâyelerden oluşan bir eserdir. Kitab-ı Dede Korkut, İslamiyet'in kabulünden sonraki ilk yazılı eserlerden değil, geçiş dönemi özelliklerini yansıtan eserlerdendir. "Geçiş dönemi" sözü bu eser için anahtar kavram niteli­ğindedir. Eser, destan geleneğinden halk hikâyesine geçişin izlerini taşır. Türklerin eski dinlerinden yeni dinleri olan İslamiyete geçişin etkilerini ortaya çıkarır. Dedem Korkut, kimi zaman bir şaman gibidir; kopuz çalar, şiirler söyler; kimi zaman ise bir din bilgini gibi davranır. Kahraman  önce  şarabın   kırmızısını   içer,  sonra  "Adı görklü (güzel) Muhammet'e salavat..." der. Eserde nazımla nesir iç içedir. Destanlar şiir biçimin­dedir, halk hikâyeleri düzyazı…
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Divan-ı Hikmet, Hakaniye Türkçesiyle Ahmet Yesevi tarafın­dan yazılmış bir eserdir. Horasan erenlerinden olan Ahmet Yesevi "Pir-i Türkistan" diye tanınır; mutasavvıftır. Tasavvuf düşüncesini benimseyerek Anadolu'ya kadar yayılan Yeseviliğin öncüsü olmuştur. Müslüman Türkleri bilgi­lendirmiştir. Hikmet "bilgece söz" demektir. Ahmet Yesevi genellikle hece ölçüsüyle, kimi zaman da aruzla yazdığışiirlerine "hikmet" adını vermiştir. Hikmetlerde 7'li, 12'li hece kalıpları kullanılmıştır. Hikmetler didaktik şiirlerdir, lirizmden uzaktır. Bu şiirlerde dini konular (ibadet, cennet, cehennem) ve tasavvuf düşüncesi işlenmiştir.
Page 5 of 10
YUKARI