Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Divan-ı Hikmet'le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.

B)    İbadet, cennet, cehennem gibi dini konular ve tasavvuf işlenmiştir.

C)     Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

D)    Lirizmden uzak kuru ve didaktik bir üslubu vardır.

E)    Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

2.   (I) "Mutluluk veren bilgi" anlamına gelen "Divanü Lügati't-Türk", yazıldığı dönemdeki Türk lehçeleri hakkında bilgiler içerir. (II) Eserin hazırlayıcısı olan Kaşgarlı Mahmut, kitabını 1072'de bitirmiştir. (III) Bu kitap Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabı olarak kabul edilir. (IV) Yazar, eserinde Türkçenin Arapçayla boy ölçüşebilecek güçte ve zenginlikte olduğunu göstermek istemiştir. (V) Sözlüğüne aldığı her sözcüğüönce anlamlandırmış, sonra o sözcüğün kul­lanımına örnek vermiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divanü Lügati't-Türk'le ilgili verilen bilgi yanlıştır?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdakilerin hangisinde “doğal” destanlar bir arada verilmiştir?

A)    Kaybolmuş Cennet – Türeyiş – Şehname

B)    Bozkurt – Kaybolmuş Cennet – Göç

C)     Oğuz Kağan – İlyada – Şehname

D)    Kalevela – Kurtarılmış Kudüs – Şehname

E)    Ergenekon – Manas – Üç Şehitler Destanı

2.   Düşmanlara yenilen Türk boyu, tamamen yok olmamak için kendilerine emin bir yer ararlar. Uzun süren bir yolculuktan sonra kimsenin geçemeyeceği dağları aşıp, dağlar arasındaki bir yere yerleşirler. Yıllar içinde çoğalan Türkler buraya sığamazlar ve eski yurtlarına geri dönmek için buradan çıkmaya karar verirler. Demirden bir dağı eritip o bölgeden çıkarlar ve düşmanlarla savaşıp yurtlarını yeniden ele geçirirler.

Bu parçada sözü edilen olayları konu edinen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Oğuz Kağan Destanı

B)    Ergenekon Destanı

C)     Bozkurt Destanı

D)    Göç Destanı

E)    Alp Er Tunga Destanı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının be­lirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)    Toplumsal tabakalaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve daha çok üst tabakaya yönel­miştir.

B)    Kullanılan nazım birimi beyit, ölçü ise aruzdur.

C)     Söz sanatlarına ve söz oyunlarına bolca yer ve­rilmiştir.

D)    Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım biçim­leri kullanılmıştır.

E)    Divan şairlerinin şiirlerini bir araya getirdikleri ki­taba "Cönk" adı verilir.

2.   Vuslat sizin diyarda âdet değil midir? Bu dizede, Divan edebiyatının ortak konuların­dan hangisi işlenmiştir?

A)    Aşk acısından duyulan mutluluk

B)    Sevgiliye duyulan özlem

C)     Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı

D)    Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Allah'a yalvarma

E)    Aşk derdine derman bulunmayışı

Divan edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Türk-İslam dünyasının en büyük mutasavvıf şairi olmasının yanında büyük bir bilgin ve düşünürdür. Ölümü, yeniden doğuş günü olarak kabul eder. Bu yüzden ölüm gününe, düğün günü veya gelin gecesi anlamına gelen “Şeb-i Arûs” der. Yaşadığı dönemde Türkçenin ileri bir şiir dili olamadığına üzülmüştür. Farsça olarak yazdığı Mesnevisi geniş etki uyandırmış bir yapıttır. Türkçeyle yazdığı kıtalar da vardır. Şiirlerini çoğunlukla sema ederken, coşkuyla söylemiştir, insan sevgisini temel alan düşünsel yönüyle dünya ölçeğinde ün kazanmış ve etkili olmuştur. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mevlâna   

B)    Yunus Emre

C)     Karacaoğlan        

D)    Kaygusuz Abdal

E)    Kadı Burhanettin

2.   Fatih Sultan Mehmet ile aynı dönemde yaşamıştır. Aynı zamanda bir devlet adamıdır. Türkçeye son derece hâkimdir. Dizeleri 16. yüzyıl Divan şiirinin mükemmel olacağını müjdeler. Sanatçı, nazirecilik denen, beğenilen şiirlere benzer şiir yazma sanatını son derece geliştirmiş, kendinden sonrakilere bunu bir sanat olarak bırakmıştır. Ayrıca şiir içinde, yaşadığı olayların tarihlerini “Ebced Hesabı” denen bir yöntemle ifade etmesi, onun tarih düşürme işini bir sanat haline getirdiğini de gösterir. Elimizde bulunan tek eseri Divan’ı dır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kadı Burhanettin

B)    Ahmet Paşa

C)     Şeyhülislam Yahya

D)    Leskofçalı Galip

E)    Taşlıcalı Yahya

Divan edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Divan şiiriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Nazım birimi genellikle beyittir.

B)    Bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir.

C)     Şiirin konusu, son beyitten anlaşılabilir.

D)    "Mazmun" adı verilen kalıplaşmış sözler kullanılır.

E)    Söz  sanatlarına  ve  sözcük  oyunlarına  aşırı düşkünlük vardır.

2.   Bu nazım biçimini Divan edebiyatına Türkler kazandır­mıştır; Halk edebiyatındaki maninin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Tek dörtlükten oluşur; uyak düzeni aaxa biçi­mindedir. Aruz ölçüsünün bir tek kalıbıyla yazılır. Kadı Burhanettin ve Seyyid Nesimi bu türde şiirleri olan sanatçılardır. Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Rubai                                                      

B)    Şarkı

C)     Mesnevi                                                   

D)    Tevhit

E)    Tuyuğ

Divan edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

1.   Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır. Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı bir mesnevisi vardır. “Hayrabat” adlı eser ise şairin diğer mesnevisidir. Bunun yanında “Tuhfetü’l Harameyn” ve “Surname” adlı iki eseri daha vardır. Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nefi  

B)    Nabi  

C)     Bağdatlı Ruhi  

D)    Ahmet Paşa  

E)    Necati

2.   15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur eserler yazmıştır. ---’nin eser verdiği dönemde diğer dillerden yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu. Sanatçı, bu nedenle II. Murat’ın emriyle Kabusname adlı eseri yeniden tercüme etmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Mercimek Ahmet

B)    Âşık Paşa

C)     Şeyhi      

D)    Sinan Paşa

E)    Süleyman Çelebi

Divan edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Divan Edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Kategori: Edebiyat Testleri
Öğeyi Oyla
(0 oy)

 Aşağıdaki eserlerle yazarlarını eşleştiriniz. (Cevapları görebilmek için imleci eserin üzerine götürün.)

SANATÇIESER
Yusuf Has Hacip Divan-ı Hikmet
Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Kebir
Kaşgarlı Mahmut Beng ü Bade
Edip Ahmet Yükneki Siham-ı Kaza
Şeyhi Mizanü'l Evzan
Gülşehri Hüsn ü Aşk
Yunus Emre Mirat-ül Memalik
Hacı Bektaş - ı Veli Tevarih-i Ali Osman
Mevlana Paris Sefaretnamesi
Nefi Kutadgu Bilig
Baki Düvanü Lügati't-Türk
Fuzuli Selçuklu Şehnamesi
Şeyh Galip Cihannüma
Ahmedi Babürname
Ali Şir Nevai Seyahatname
Mercümek Ahmet Atabetül Hakayık
Sinan Paşa Mantık-ut Tayr
Süleyman Çelebi Heşt Behişt
Hoca Dehhani Şecere-i Türk
Nabi Garipname
Seydi Ali Reis Dostlar Beni Hatırlasın
Sehi Bey Tuhfetül Harameyn
Aşıkpaşazade Tazarruname
Katip Çelebi Kaabusname
Yirmisekiz Çelebi Mehmet İskendername
Babür Şah Kanuni Mersiyesi
Ebulgazi Bahadır Han Risalet'ün Nushiyye
Aşık Veysel Makalat
Aşık Paşa Harname
Öğeyi Oyla
(0 oy)
 • Meddah, öykü anlatan kişiye verilen addır.
 • Seyirlik halk oyunlarının belirgin özelliklerini taşıyan meddahlık, öykülere anla­tıcının becerisini, taklit yeteneğini katmasıyla gösteri sanatına dönüşür.
 • Meddah, gösteriye başlarken kimsenin alınmaması gerektiğini özellikle vurgu­lar.
 • Meddah, usta-çırak ilişkisi içinde öğrendiği öyküleri kendinden de bir şeyler ka­tarak değiştirir, oyun şekli de ustasından öğrendiğinin aynı değildir.
 • Anlatılan öyküler olağanüstülüklerden uzak, gerçeğe yakın öykülerdir.
 • Meddah, konuşma dilini kullanır, bu arada ağız taklitlerine de başvurur.
 • Arap ve İran öykücülerinin konularını kendince değiştirerek anlattığı da olur.
 • Meddahlık, kentlerde kıraathanelerde oluşur.
 • Kıraathanenin yüksekçe bir yeri­ne çıkan meddah, öyküsünü anlatırken (oyunlaştırırken) büyükçe bir mendil, oturak ve bir sopayı araç olarak kullanır.
 • Günümüz stand-up'çıları aslında çağdaş meddahlık yapmaktadır. Çünkü Batı'daki stand-up'çılar, bir program arasında beş on dakikalık gösteri yapar ve sahneden çekilirken, bizdeki oyuncu (çağdaş meddah) birkaç saatlik bir göste­ri sunar.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
 • Gölge oyunudur.
 • Tasvir” denilen birtakım şekillerin arkadan ışıklandırılarak be­yaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.
 • Oyunun kurucusunun Şeyh Küşteri olduğu söylenir.
 • Oyun konularını kimlerin oluşturuduğu bilinmemektedir.
 • Karagöz oyunlarıXIX. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanmıştır.
 • Oyunun asıl kişileri KARAGÖZ ve HACİVAT’tır.
 • Karagöz okumamış, halktan biridir. Kimi araştırmacıya göre cahil, herhangi bir donanımı olmayan kişileri temsil eder. Kimi araştırmacıya göre de yaşam deneyimlerini kullanan halk bilgesini simgeler.
 • Hacivat da araştırmacıların bakış açısına göre farklı değerlendirilir. Yukarıda sözü edilen araştırmacıların bakış açısı burada da kendini gösterir. Birinci gru­ba göre Hacivat okumuş, aydın kimseleri temsil eder. ikinci gruba göre ise ken­di dilinden başka dillere özenen, öğrendiği üç beş yabancı kökenli sözcükle bil­giçlik taslayan, yarı aydını simgelemektedir.
 • Kişiler yerel özelikleriyle canlandırılır, yörelerin diliyle konuşturulur.
 • Çelebi, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Efe, Zenne, Matiz, Kayserili, Bolulu, Kas­tamonulu, Rumelili, Kürt, Laz, Arap, Yahudi, Ermeni, Rum gibi tipleri vardır.
 • Karagöz oyununda başlangıç, muhavere, fasıl ve bitişbölümleri bulunur.
 • Muhavere bölümünde Karagöz ile Hacivat arasında atışmalar gerçekle­şir. Bu atışma, Hacivat'ın Türkçe olmayan sözcükler kullanması sonucu Kara­göz'ün yanlış anlamasına ve bunlara farklı sözcükler (Türkçe) yakıştırmasına dayanır.
 • Fasıl bölümünde belli bir oyun sergilenir.
YUKARI