Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(28 oy)
Musammat, en az 4, en çok 10 dizeli bendlerden kurulmuş nazım biçimidir. Her bend bir bütündür. Musammat'ların her birinin iki çeşiti vardır: a- Müzdeviç (Birleşen) b- Mütekerrir (Tekrarlanan) Müzdeviç Musammat:hHer bendin son dizeleri ya da son beyitleri birbirle­riyle uyaklı olan musammat biçimidir. Mütekerrir Musammat: Her bendin son dizeleri ya da son beyitleri hiç değiş­meden tekrarlanan musammat biçimidir. Musammat'ın başlıca çeşitleri şunlardır: Murabba (Dörtlü) Muhammes (Beşli) Müseddes (Altılı) Müsebba (Yedili) Müsemmen (Sekizli) Muaşşer (Onlu) Terkîb-ı Bend Tercî-i Bend Bunlardan, Divan edebiyatında en çok kullanılan murabba, muham­mes, müseddes, terkîb-i bend ve tercî-i bend'dir. Musammat, genellikle, aruz ölçüsünün uzun kalıplarıyla yazılır. Her konuda yazılabilir.
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(5 oy)
Tuyug, Divan edebiyatına Türklerin kattığı bir nazım biçimidir. Tuyug, rubai gibi, 4 dizeden oluşan bir tek dörtlüktür. Dize kümelenişi ve uyak örgüsü de rubai gibidir : aaxa Kimi zaman bütün dizeleri birbiriyle uyaklı olan tuyuglar da yazılmıştır : aaaa Tuyug (duyug) terimi, duymak, duygu sözcükleriyle ilgilidir. Özellikle Çağa­tay ve Azerî lehçelerinde kullanılmıştır. Fars edebiyatından rubai, Türk halk edebiyatından mani türlerinin etkisiy­le oluştuğu düşünülebilir. Tuyug, aruz ölçüsünün Fâüâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılır. Tuyug'da da, rubai türünde işlenen konular ve temalar işlenir. Tuyuğ Örnekleri: Dilberin işi itâb ü nâz olur Çeşmi câdû gamzesi gammaz olur Ey gönül sabr et tahammül kıl ana…
Page 9 of 31

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI