Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir gazelin her beytinin üstüne, beyit­lerin 1'inci dizeleriyle ayaklı üçer dize eklenmesiyle, söz konusu gazelin mu­hammes haline getirilmesidir (eklenen dizeler, aşağıdaki şemada ayraç içinde gösterilmiştir): (aaa)aa   (bbb)ba   (ccc)ca... Tahmis Örneği (Neşati’nin Gazelini, Bütünü 5 benddir) Eğik yazılan dizeleri Yahya Kemal eklemiştir. Ye’se garketti felek külbe-i ahzânı bile Ateşim geçti cehennemdeki nîrânı bile Cüşedüp söndüremez gözyaşı tûfânı bile Gittin ama kodun hasret ila cânı bile İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile (...) Sanırım çarh siyâh atlasa yer yer bürünür Âh edüp bâd-ı seher yollara düşmüş sürünür Ne mükedder çıkılır seyre ne mahzun yürünür Bâğa sensiz varamam çeşmime âteş görünür Gül-i handân-ı…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Muhammes, 5'er dizelik bendlerle kurulan nazım biçimidir. En az 4, en çok 7 bend olur. Başlıca çeşitleri şunlardır: a- Müzdeviç Muhammes: aaaaa  bbbba  cccca... (1. Muhammes Örneği) b- Mütekerrir Muhammes: aaaaA  bbbbA  ccccA... ya da aaaAA  bbbAA  cccAA... 1. Muhammes Örneği (Bütünü 5 benddir.) Ne mümkin oldu gam-ı firkatinle ülfet edem Ne çâre var talebinden senin feragat edem Ne kaadirim ser-i kuyun vara ziyaret edem Ne fırsat oldu sana hâlimi hikâyet edem Ne vüs'at oldu ki hicran gamın rivayet edem (...) Ne bâd-ı âh ile ol servi eyledik meyyal Ne eyledi eser ol mû-mivâna kil ile kaal Salâh-ı kâr ise…
Page 7 of 31

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI