Öğeyi Oyla
(4 oy)
Ermiş kabul edilen kişilerin hayat hikâyelerinin olağanüstü öğelerle bezenmiş anla­tılarına velayetnâme (vilayetnâme) denir. Halk tarafından tanınan, ünlü kişilerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı mensur anlatı­lara da menakıpnâme denir. Birinde dinî özellikleri dolayısıyla olağanüstü ya da ola­ğandışı özellikler varken; diğerinde hem dinî nitelik yoktur, hem de olağanüstülük­ler pek fazla değildir. Bunların dışında dinî hikayelerle birlikte kahramanlıkların anlatıldığı mensur eserler de vardır: Hayber Kalesi ve Hz Ali, Hamzanâme, Saltuknâme gibi eserlerin yanın­da siyerler de önemli yer tutar.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Mesneviler öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir. Savaş, aşk, tarihî olay­lar, din ve tasavvuf gibi konular işlenir. Mesneviler, günümüzdeki roman ve hikâyenin divan edebiyatındaki benzeridir. Beyit sayısında, diğer nazım biçimlerinde olduğu gibi bir sınırlama yoktur. (İran­lı şair Firdevsî'nin Şehname adlı mesnevisi 60 bin, Mevlâna'nın mesnevisi 26 bin beyittir. Destan konuları, uzun aşk öyküleri, hikmet, tasavvuf içerikli anlatı­lar için bu tür seçilir.) Her beyit kendi arasında uyaklıdır. (aa,bb,cc,dd...) Aruzun kısa kalıpları ile yazılır. Beş mesneviye hamse denir. Divan edebiyatında hamse sahibi olmak ayrıca­lıktır. Türk edebiyatında (Doğu edebiyatında) ilk mesnevi “Kutadgu Bilig”dir. Fuzulî'nin Leylâ vü Mecnun'u, Şeyh Galip'in Hüsn ü Aşk'ı bu…
Page 10 of 16

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI