Öğeyi Oyla
(0 oy)
13. yüzyılda Anadolu'ya Horasan'dan gelen dervişlerden biri Hacı Bektaş-ı Velî'dir. Bektaşilik tarikatının teşekkülünde, öteden beri önemli yerinin olduğu kabul edilen Hacı Bektaş-ı Velî'nin hayatıyla ilgili söylenenlerin çoğu, kısaca Vilâyet-nâme ya da Velâyet-nâme olarak tanınan Velâyet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Velî (Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî) adlı menakıbnameye dayandırılır. Hem Hacı Bektaş-ı Velî'nin hayatı, hem de Bektaşilik ve Alevilik tarihi için önemli kaynak olarak kabul edilen Velâyet-nâme'nin, Hacı Bektaş-ı Velî'nin ölümünden en az iki yüzyıl sonra 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilmektedir. Mensur, manzum ya da mensur-manzum karışık üç tip yazma nüshası bulunan eserin yazan kesin olarak bilinememekle birlikte, 15.…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
II. Meşrutiyetin ilanından sonra edebiyat yaşamına atılan Halide Edip, Yeni Lisan ve Milli Edebiyat tartışmalarının olduğu dö­nemde, o zamana kadar alışılmamış yeni bir sözdizimi ve sade bir dille yazdığı hi­kaye ve romanlarıyla yenilik hareketinin tutunmasına katkıda bulunmuştur. Önce psikolojik çözümleme romanı olan Handan'ı yazmış, daha sonra Kurtuluş Savaşı üzerine Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye romanlarını yazmış; son dönemde de Tür­kiye'nin toplumsal yapısını yansıtan Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır ro­manlarını yazmıştır. XX. yüzyıl Türk edebiyatının ünlü romancılarındandır. Millî ede­biyat akımına katılmıştır. Mütareke yıllarında İstanbul'da ve Kurtuluş Savaşı'na biz­zat katılarak Anadolu'da önemli görevler yapmıştır. Edebiyatımızdaki kadın sanatçı­ların en önemlisidir. Romanlarında realizmi ön planda…
Page 3 of 7

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI