Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

SESSİZ GEMİ

Artık demir alma günü gelmişse zamandan,

Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli,

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

Bîçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!

Hicranlı hayâtın ne de son mâtemidir bu!

Dünyâda sevilmiş ve seven nâfile bekler;

Bilmez ki giden sevgililer dönmiyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,

Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Sessiz Gemi şiirinin tahlilini ekten indirebilirsiniz...

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Şeyyâd Hamza 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde yaşamış; yazdığı dini-tasavvufi şiirleriyle Ahmed Fakih'i izlemiştir. Şeyyâd Hamza hakkında bilinenler sınırlıdır. Onun, Anadolu'yu dolaşarak halka dini-tasavvufi şiirler söyleyen gezici bir derviş olduğu sanılmaktadır. Lâmî'î Çelebi'nin Letâif inde geçen bir fıkraya dayandırılarak, Şeyyâd Hamza'nın Akşehir ya da yöresinde yaşadığı ileri sürülmektedir. Bir kasidesinden, Şeyyad Hamza'nın 14. yüzyılın ilk yarısında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.
Şeyyâd Hamza, 13. 14. yüzyıllar Anadolu'sunda etkin olan dini-tasavvufı şiir akımının önemli temsilcilerindendir. Onun varlığı bilinen bazı manzumeleri, Yunus Emre'yi yaratan edebi ortamın hazırlanmasında katkısının olduğunu göstermektedir. Şairin, din dışı iki gazelinin bulunması, onun dini-tasavvufî kimliğinin yanı sıra, dünyevi yönünün de bulunduğunun bir kanıtıdır. Şiirlerinin eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış olmasına karşın Mecmû'atü'n-Nezâ'ir'de bulunan bir gazeli doğu Türkçesi özellikleri taşımaktadır. Şeyyâd Hamza'nın hem aruzla hem de hece vezniyle yazdığı manzumeleri vardır. Manzumelerinde, dörtlük, mesnevi, gazel, kaside olmak üzere değişik nazım şekillerini kullanmıştır. Ancak, onun elde bulunan en ünlü eseri Yusuf u Züleyha mesnevisidir. Eser, Anadolu sahası Türk edebiyatının, bir başka deyişle Divan edebiyatının bilinen ilk Yusuf u Züleyha'sı olması bakımından önemlidir. Aruzun fa'ilâtün / fa'ilâtün / fâ'ilün kalıbıyla yazılmış olan mesnevi 1529 beyittir. İslâmi edebiyatların ortak konulu eserlerinden olan Yusuf u Züleyha'nın aslı Kur'an'daki Yusuf kıssasına dayanmaktadır. Şeyyad Hamza ayrıca Kur'an tefsirlerinden de yararlanarak konuyu kendi duygu ve düşünce dünyası içerisinde geliştirerek anlatmıştır. Bu eser gerek vezin gerekse imla bakımından iyi bir nüsha olmamakla birlikte eski Anadolu Türkçesinin ilk örneklerinden olması ve dönemin ses ve imla özelliklerini tanıtması bakımından önemlidir. Şeyyâd Hamza'nın 39 beyitlik Dâstân-ı Sultan Mahmud adlı bir mesnevisi daha bulunmaktadır Ayrıca Ahvâl-i Kıyamet adlı bir eseri daha vardır.

Page 5 of 8
YUKARI