Muhammes'in özel bir biçimidir, 1'inci bendin son dizesi, kendi üstündeki dizelerle uyaklı değildir; öteki bendlerin son dizele­ri, 1'inci bendin son dizesi ile uyaklıdır: aaaab   ccccb   ççççb... Tardiye, az kullanılan bir tür ve biçimdir. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.

Tardiye Örneği(Tamamı 6 benddir.)

(...)

Ey Hızr-ı fütâdegân söyle

Bu sırrı edip ayan söyle

0l sen bana tercemân söyle

Ketm etme yegân yegân söyle

Gam defterinin tamâmı yok mu

* * *

Yâ Rab bu ne intizârdır bu

Geçmez nice rüzgârdır bu

Hep gussa vü hârhârdır bu

Duysam ki ne şîvekârdır bu

Vuslat gibi bir meramı yok mu

(...)

Kâm aldı bu çarhtan gedâlar

Ferdalara kaldı âşinâlar

Durmaz mı o ahdler vefalar

Geçmez mi bu ettiğim dualar

Hâl-i dilin intizâmı yok mu

* * *

Dil hayret-i gamla lâl kaldı

Gaalip gibi bî-mecâl kaldı

Gönderdiğim arzıhâl kaldı

El'an bir ihtimâl kaldı

İnsafın o yerde nâmı yok mu

Şeyh Galip

Ölçü: Mefûlü mefâilün feûlün

Günümüz Türkçesiyle:

1) Ey düşkünlerin Hızır’ı (düşkünlere Hızır gibi yetişen), söyle; / bu sırrı açıklayıp söyle;/ sen bana tercüman ol, söyle; / gizleme, birer birer söyle; / gam defterinin tamamı yok mu? (tamamlanmayacak mı?) 2) Ey Tanrı! bu ne bekleyiştir / bu ne geçmez zamandır; / bu (çektiğim) hep tasa ve üzüntüdür; / bu ne nazlı güzeldir; duysam ki / ka­vuşma gibi bir niyeti yok mu? 3) Yoksullar bu dünyada murada erdi; tanıdıklarsa (tanıdıkların muratlarına ermeleri ise) yarınlara kaldı; / o yeminler, verilen sözler durmaz mı? / bu ettiğin dualar geçersiz mi, / gönül hâlinin düzeni yok mu? (düzensizlikten kurtulamayacak mı) 4) Gam şaşkınlığı ile gönlümün dili tutuldu; / Galip gibi mecalsiz kaldı / görderdiğim arzıhal (halimi bildirme haberi) gitmedi, kaldı / şimdi bir olasılık kaldı / insafın (insaf denen şeyin) orada adı yok mu?

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI